Нормативни документи


УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023

 1. Учебен план 8 клас
 2. Учебен план 9 клас
 3. Учебен план 10 клас
 4. Учебен план 11 клас
 5. Учебен план 12 клас

ПРАВИЛНИЦИ 2022/2023

 1. Годишен план
 2. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
 3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 4. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНО И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022

 1. Учебен план 8 клас
 2. Учебен план 9 клас
 3. Учебен план 10 клас
 4. Учебен план 11 клас
 5. Учебен план 12 клас

ПРАВИЛНИЦИ

 1. Стратегия за развитие
 2. Програма за предоставяне на равни възможности
 3. Програма за превенция
 4. План за безопасна среда
 5. Годишен план за дейността
 6. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПО НАРЕДБА № 4 НА УЧЕБЕНАТА 2018-2019 г.
 7. МОН-ЗАПОВЕД РД09-5906/28.12.2017 г. – МЕХАНИЗЪМ
 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2019
 9. ПОЛИТИКА за защита на личните данни на ДУ-Русе съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на лични даннни (ЗЗЛД).