• 0885 891 977
 • info-1806210@edu.mon.bg
 • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

Ученици

Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане целите на образователно възпитателния процес.


Ученикът има право да :

 1. Избира професията и специалността ,както и учебните предмети, предвидени като избираеми.
 2. Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.
 3. Получава информация по въпроси на неговото обучение, правата и задълженията му.
 4. Получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си образователни потребности, насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, способности и желания.
 5. Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка и професионалното му ориентиране.
 6. Бъде защитен от училището при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките права.
 7. Дава мнения и предложения за организацията и провеждането на дейността на училището.
 8. Бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност, принос за развитието на училището.
 9. Участва,включително и в присъствието на родител в срещи и заседания по въпроси, засягащи неговите права, поведени и дисциплина.
 10. Получава стипендия при условия и по ред , определени с нормативи от Министерски съвет.
 11. Ползва безплатно училищната МТБ в учебно време , както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред ,определен от директора.

Ученикът има следните задължения:

 1. да съхранява авторитета на училището ида допринася за развитие на доброто му име;
 2. да не отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
 3. да се явява в училището с прилично облекло, при въвеждане на униформа – с униформа;
 4. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, да не прилага физическо и психическо насилие;
 5. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
 6. да не ползва телефон и др. технически и електронни средства по време на час и без разрешение на учителя;
 7. да не пречи на учителя при изпълнение на служебните му задължения и на съучениците си по време на часове;
 8. да не носи оръжие, нож и други предмети ,които са източник на опасност;
 9. да не посещава обществени места без придружител, след определения вечерен час;
 10. да опазва МТБ и чистотата в училището, спортни площадки, физк.салон, двор;
 11. да носи ежедневно ученическата си книжка и да я представя при поискване от учителите;
 12. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;
 13. участва в работата на ПС при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказания на ученици.

Ученикът е длъжен да:

 1. да изпълнява задълженията си в този правилник.
 2. съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции.
 3. да участва активно в паралелковия и общо училищен живот.
 4. да посреща влизането на учителя в класната стая със ставане на крака.
 5. да възстанови или заплати унищожено или повредено имущество или продукция.
 6. да подготвя учениците и класната стая и докладва отсъстващите на учителя когато е дежурен /вътрешен или външен/

Чл.12.(1) Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка или уведомително писмо от родителя или настойника до 3 дни през учебния срок, с разрешение на класния ръководител и до 7 дни в една учебна година с разрешение от Директора.
(2) За ученик чиито отсъствия за една година са повече от 30 учебни дни, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за завършване на учебната година или срок.
(3) Ученик, в дневна форма на обучение/чл.137а от ППЗНП/
Чийто отсъствия не позволяват да се оформи срочно или годишна оценка по един или няколко предмета от ЗП или от ЗИП директорът, по предложение на педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на срок и/ или учебна година. (4).Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка ,без да са налице уважителни причини за това.
Чл.13. Отсъствия на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено отсъствие.
Чл.14. За допуснатите неизвинени отсъствия класния ръководител своевременно писмено уведомява родителя настойника и Дирекция “Социално подпомагане” на ученика за направени 5,10,15 отсъствия.