• 0885 891 977
  • info-1806210@edu.mon.bg
  • гр. Русе ул. Цар Самуил №3

За нас

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
НА СОДУ “МИРЗА САИД ПАША” – гр. РУСЕ

Средно общообразователно духовно училище „Мирза Саид Паша”, гр. Русе е мюсюлманско училище в Русе. Открито е през 1992 г. и е средна общоообразователна духовна гимназия с изучаване на общообразователни предмети, духовно-ислямски дисциплини и чужди езици, като английски, арабски и турски език. Това е единственото средно училище в Русенска област, където се изучават арабски и турски език.
Училището има свои исторически корени, каито свързваме още с първите турски училища в Русе, открити в края на 19 в. Към 1874 г турската мюсюлманска общност в Русе (Русчук) – най вече будни занаятчии и земеделци, чувствайки належащата необходимост от по-добро обучение на своите деца успяват да се организират и да построят училищна сграда с дарение на местното турско население и вакъфските имоти и доброволен труд от зидари, каруцари и изкопчии по ул. „Рила” 30. Училището е наречено „Руждие мегбети”. Сградата е построена върху висока каменна основа, състои се от 7 класни стаи, театрална зала със сцена и широк салон. Училището е било начално и основно. Всички желаещи деца и от двата пола имали възможност да учат там. Това училище функционира до края на 1945г. От 1914г. до края на 1945г. училището се водело като начално частно училище „Кемал бей”. Самата сграда и до днес е запазена с много добър архитектурен вид.
По подобен начин, като частно турско училище, се открило девическото училище „Саид Паша” в дворното място, завещано от известния дарител Саид Паша през 1905г. Със средства от вакъфските имоти и местното турско население, с педприемач Алекси Кръстев сградата на училището е завършена през 1914г. Състои се от два етажа върху солидни подземни помещения от каменна основа. На първия етаж има 4 класни стаи и канцелария, а на втория- 5 класни стаи и две канцеларии. В предната част на сградата с арабски букви беше написано „ Русчук ислям тюрк къз мекбети – Саид Паша” – „Русенско ислямско турско училище за девойки – Саид Паша”, в чест на дарителя на дворното място. В новооткритото училище от 1914г. идват и преподаватели от Турция, преподаватели по турски език и религия. Местен учител е Нуман Ефенди. В този период все още се използва арабската азбука. Преподава се математика, естествени науки, география и история. Преподава се български език. След четири години училището става смесено – за момчета и момичета.
През учебната 1924-1925г. латинската азбука се въвежда и в двете турски частни училища. Обучението започва да добива светски характер.
От 1945г. турските училища в Русе стават държавни. Там преподават учители с учителска правоспособност. Завършилите турските училища могат да продължат своето образование. Учениците получават нови възможности в своето интелектуално развитие. Пред тях се отваря пътят към висшето образование.
През месец октомври 1991г. в Русе е открито средно общообразователно духовно училище ( СОДУ). Училището е частно. От месец юни 1992г. училището се узакони и от страна на Министерството на образованието с министър Николай Василев като Средно общообразователно духовно училище . Курсът на обучение е 4 годишен след завършен 8 клас. Обучението е общообразователно, както във всички средни училища в страната, учениците изучават специални предмети от духовно – ислямски дисциплини. Завършилите получават диплома за средно образование, с която имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения , както в страната, така и в чужбина .
Днес училището се помещава в две сгради – на ул. „ Рила” №30 и ул. „ Цар Самуил” №3. И двете сгради са изцяло ремонтирани и обновени. Обособени са съвременни класни стаи (бели дъски, методически пособия като табла и карти ). Училището разполага с два компютърни кабинета . На учениците се предоставя безплатно общежитие и храна. Отоплението и в двете сгради е на парно, от 2008г. е изцяло газифицирано .
Учебно – възпитателния процес е с цялостна организация. След учебните занятия, учениците под ръководството на възпитатели, самостоятелно и в занималня усвояват учебния материал. Към училището има група за религиозни песни, ежеседмично се провеждат репетиции. Учениците са организирали и театрална група, която подготвя сценки, скечове и изпълнение на стихотворения. Винаги във връзка с религиозните празници Курбан Байрам, ден на Пророка и други чествания, учениците вземат активно участие със специално подготвена програма .
Всяка година в училището се организират различни състезания – за най – добро четене на коран, за най – добро изпълнение на хадиси. Също така се организират и провеждат викторини с образователен и развлекателен характер. Включват се въпроси от общообразователните и ислямските предмети, изпълняват се песни и сценки, рецитират се стихотворения. По отношение на спортната дейност наши ученици участват в провеждането на градски кросове. Има отличили се с призови места. Ежегодно в училище се произвеждат състезания по шах, волейбол и тенис на маса .
Всяка година учениците от СОДУ участват в провежданите регионални математически състезания – „Отец Паисий’’, „Европейско Кенгуру ”, и др. Има отличени ученици с грамота. Възпитаниците на СОДУ провеждат пред летните месеци Коран-курсове по населените места.
За дванадесетокласниците се осигуряват подготвителни курсове по общообразователни предмети за явяване на държавни зрелостни изпити на кандидат-студентски изпити.
Училището са завършили повече от 500 ученици,като голяма част от тях са завършили висши учебни заведения в страната и чужбина. Имаме завършили ученици в Турция в град Самсун 19 май, в Йордания, в университети в България: Великотърновския, Русенския, Пловдивския, Свищовския и Висшия ислямски университет в София.
Ако използваме максимата „По делата им ще ги познаете”, то всички свързани със СОДУ-Русе – ученици, преподаватели, възпитатели, служители продължават линията на утвърждаване и разпространяване традициите на мюсюлманското образование и възпитание.