март 2020

Горещи телефони в община Русе по време на извънредното положение, свързано с COVID-19

горещи телефони

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ДУ-РУСЕ

ЗАПОВЕД

 

69/16.03.2020 г.

Относно:

Обучение от разстояние

На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповеди на министъра на Здравеопазването и Министъра на образованието, свързани с обявяване на 1-месечна национална извънредна ситуация в страната и съгласно указанията на Министъра на МОН и други последващи документи за организиране на дистанционно обучение с учениците за периода от 16.03.2020 – 29.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждане на обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г, на учениците от VIII- XII клас, в една от следните форми:

1. Обучение от разстояние  on-line.

2. Обучение от разстояние, чрез материали на хартиен носител.

3. Обучение от разстояние, чрез инструкции в телефонни разговори.

II. Всеки педагогически специалист избира форма на обучение от разстояние, според спецификата на класа, в който преподава, за което информира Директора. Формата на обучение може да бъде и комбинирана между трите варианта.

УКАЗВАМ:

I.Преподавателите, които ще осъществяват обучение on-line:

1. Избират електронна платформа за обучение, on-line обучение в реално време или друга електронна комуникация, за което информират Директора.

2. Изработват график за провеждане на заниманията, с който своевременно запознават учениците и родителите.

3. Използват електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на електронния дневник Школо или на доставчици, напр. издателства.

3. Избират конкретните електронни материали като преценяват как, какво и доколко да използва готови дигитални ресурси.

4. Организират начин за получаване на обратна връзка от учениците.

5. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

6. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

7. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

8. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил ежедневен Доклад-справка, относно проведените on-line и часове по съответния предмет за съответния ден  ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

II.Преподавателите, които осъществяват обучение чрез материали на хартиен носител:

1. Изработват ежедневно материалите и ги изпращат на електронната поща на училището.

2. Материалите имат следните задължителни атрибути:

- за кой учебен предмет са предназначени;

- за кой клас са предназначени;

-възможност за обратна връзка от ученика – домашна работа, задание, проект и др.

3. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

4. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

5. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

6. Педагогически специалист, който не е предоставил материали на хартиен носител  и не e изпратил ежедневен Доклад-справка, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

7. Разпространението на материалите сред учениците се организира от Директора на училището.

За целта, по график, дежурно лице (образователен медиатор, педагогически съветник, психолог или друг, посочен от директора), ще предоставя материалите на учениците, по местоживеене.

III.Преподавателите, които осъществяват обучение чрез телефонни разговори:

1. Поставят конкретни задачи на учениците по телефона.

3. Осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици.

4. Обучението не е неразривно свързано с учебната програма и може да е  самоподготовка, консултации и др. по преценка на преподавателя.

5. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.

6. Педагогически специалист, който не е  изпратил ежедневен Доклад-справка, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.

IV.Допълнителни указания:

1. Допуска се комбинирането на форми на обучение – on-line, на хартиен носител или по телефон.

2. Допуска се преминаването от една форма на обучение от разстояние е допустимо, след като уведомяване на Директора.

3. Възможно е да се използват образователни програми, излъчвани по Българската национална телевизия.

4. Обучението от разстояние не включва часове от Целодневната организация на учебния ден.

 

                                                                                                                                                               Директор:

             Тунджай Шериф         

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Untitled10

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

Обръщение към учениците и родителите

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО –Русе Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.03.2020 Г.

Уважаеми ученици,

Считано от 16.03.2020 г.(понеделник) обучението Ви ще се провежда дистанционно:

1.Обучение от разстояние  on-line-учителите ще ви изпращат материали за самоподготовка или нови знания, задачи (проекти) за изпълнение.

2. Обучение от разстояние, чрез материали на хартиен носител.

3. Обучение от разстояние, чрез инструкции в телефонни разговори.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 –2020 г. в ДУ – гр. Русе

 

ЧАС ВРЕМЕ
1 09:00 – 09:30
2 09:40 – 10:10
3 10:30 – 11:00
4 11:10 – 11:40
5 11:50 – 12:20
6 12:30 – 13:00
7 13:10 – 13:40

 

 

  • Учебните часове са по 30 минути, междучасията са по 10 минути и имаме едно голямо междучасие от 20 минути.